فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر با باکتريهاي محرک رشد و تقسيط کود نيتروژن برروي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر با باکتريهاي محرک رشد و تقسيط کود نيتروژن برروي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

محمدصادق حیدری سیاه خلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رئوف سیدشریفی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی سالارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد برعملکرد و برخی خصوصیات محصول دهی رقم گندم شیرودی تحقیقی درسال 1390 درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی درشهرستان اردبیل اجرا گردید این مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کامل تصادفی درسه تکرار به مورداجرا گذشته شد تیمارهای مورد بررسی شامل فاکتور اول تقسیط کود نیتروژن درسه سطح و فاکتور دوم باکتریهای محرک رشد درچهارسطح شامل ازتوباکتر استرین هایی از سودوموناس به شماره های 41و186 و بدون تلقیح باباکتری به عنوان شاهد درنظر گرفته شد نتایج آزمایش نشان داد که اثر پرایمینگ بذروتقسیط کود نیتروژن برارتفاع بوته طول پدانکل طول سنبله تعداددانه درسنبله وزن صددانه و عملکرد تک بوته معنی دار بود درضمن اثر متقابل این دو فاکتور نیز معنیدار بدست آمد مقایسه میانگین صفات باکتریهای محرک رشدحاکی از برتری ازتوباکتر ازلحاظ عملکرد دانه واجزا عملکرد نسبت به دو باکتری دیگر و شاهد بود بطوریکه ازتوباکتر با 32/22 دانه درسنبله و وزن صددانه 3/95 گرم حداکثر عملکرددانه را نسبت به سه تیمار دیگر درهر بوته تولید نمود.

لینک کمکی