فایل word مقاله تاثير پيش تيمار هورمون2,4- D و باکتري آزوسپيريليوم بربرخي صفات مرتبط با غلاف و عملکرد ماش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير پيش تيمار هورمون2,4- D و باکتري آزوسپيريليوم بربرخي صفات مرتبط با غلاف و عملکرد ماش :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علیرضا پورابوقداره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
وحید صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمدجواد زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه ا یلام

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذرگیاه ماش بربرخی از خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با غلاف و عملکرد آن تحت شرایط مزرعه آزمایشی انجام شد پیش تیمار بذور با دو سطح هورمون رشد 2,4-D و باکتری آزوسپیریلوم تیمارهای آزمایش را شامل میشدند ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی با چهارتکرار انجام گرفت رقم مورد استفاده دراین تحقیق بومی استان ایلام بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادکه اختلاف بین سطوح عامل باکتری برا یصفات تعدادغلاف دربوته تعداد دانه درغلاف طول غلاف و وزن هزاردانه معنیدار شد که نشان دهنده تاثیر مثبت پیشتیمار باکتری بررقم مورد مطالعه میب اشد ازطرف دیگر اختلاف بین سطوح عامل هورمون تنها برای صفات تعدادغلاف دربوته طول غلاف و وزن هزاردانه معنی دار گردید همچنین اثرمتقابل باکتری با هورمون برای کلیه صفات معنی دار شد که نشان دهنده اختلاف سطوح کاربرد باکتری درسطوح مختلف هورمون و غیرمستقل بودن این دو عامل نسبت به یکدیگر است.

لینک کمکی