فایل word مقاله باورهاي غير منطقي در ميان نامزدهاي در آستانه ازدواج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله باورهاي غير منطقي در ميان نامزدهاي در آستانه ازدواج :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

داوود بهزاد – کارشناسی ارشد روانشناسی و آسیب شناسی اجتماعی مرکز جامع علمی کاربردی ب

چکیده:

این تحقیق باهدف سنجش و تعیین باورهای غیرمنطقی پیش ازازدواج طراحی گردید ازمودنیها شامل نامزدهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی جهت انجام ازمایشات قبل ازعقد بودند که بصورت نمونه گیری دردسترس نمونه ای مشتمل بر156نفر78زوج از میان آنها انتخاب گردید باورها توسط مقیاس محقق ساخته با ضریب اعتبار بدست آمده الفای کرونباخ 0/85 مورد سنجش قرارگرفت درمقیاس کلی اکثریت افراد مورد بررسی 61/2% درحد متوسطی ازباورمندی غلط نسبت به ازدواج برخوردار بوده و درمقایسه برحسب متغیر تحصیلات تفاوت معناداری درباورهای غلط کلی افراد وجود داشت درتحلیل عاملی ده عامل اصلی بدست آمد که 0/65 درصد واریانس مقیاس باورها را تشکیل میدهد.

لینک کمکی