فایل word مقاله درمرتع Artemisia herba alba بررسي تاثير قطع و چرا برتوليد بيوماس گونه دجينگ خاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله درمرتع Artemisia herba alba بررسي تاثير قطع و چرا برتوليد بيوماس گونه دجينگ خاش :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانتاب – کارشناسی ارشدمرتعداری
رسول خطیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
محسن فراهی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

گونه Artemisia herba alba ازگونه های بومی و مقاوم به خشکسالی مراتع درمناطق استپی و نیمه استپی کشور بوده دراحیا و اصلاح مراتع مورد توجه می باشد به منظور بررسی تاثیر شدتهای مختلف قطع و چرا برتولید و دستیابی به میزان برداشت مجاز این گونه واکنش گیاه به قطع دردو بخش صحرایی و گلخانه ای بررسی گردید دربخش گلخانه ای با درنظر گرفتن دو فاکتور تواتر قطع درچهاسطح بدون قطع یکبارقطع دوبارقطع و سه بارقطع و ارتفاع قطع دردو سطح 3و6 سانتیمتر تاثیر تیمارهای مختلف قطع برعملکرد گیاه مورد بررسی قرارگرفت دراثرافزایش تعداددفعات قطع وزن اندام هوایی کاهش یافت تولید بیوماس اندام هوایی درارتفاع قطع 3 سانتیمتری کمتر از ارتفاع 6 سانتیمتری بود بادرنظر گرفتن تواتر و ارتفاع قطع تیمارقطع با تواتر 3وارتفاع 3 سانتیمتری بیشترین کاهش عملکرد و بهترین وضعیت تولید مربوط به تیمار شاهد و تیمارهای قطع تواتر 1 و ارتفاع6یا 3 سانتمتری بود دربخش صحرایی با اعمال تیمارهای مختلف تواتر قطع شاهد یکبارقطع دوبارقطع و سه بارقطع تغییرات تولید سالانه گیاه مورد بررسی قرارگرفت

لینک کمکی