فایل word مقاله تاثير پس آب فاضلاب شهراقليد برعملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير پس آب فاضلاب شهراقليد برعملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

کاظم خیراندیش – کارشناس ارشد زراعت
سیدماشالله حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عیسی افشار – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیدحسین میرطالبی –

چکیده:

به منظوربررسی تاثیر پساب فاضلاب شهر اقلیم برعملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ بهاره رقم IL111 ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادف یبا سه تیمار و سه تکرار درشهرستان اقلید درسالزراعی 1390 به اجرا درآمد تیمارها شامل آبیاری با آب معمولی آبیاری با آب معمولی همراه با افزودن 40 درصد نیتروژن مورد نیاز و ابیاری با پس آب فاضلاب شهری بدون افزودن هیچ گونه کود شیمیای یصورت گرفت نیتروژن مورد نظر از منبع اوره تامین گردید دراین مطالعه صفاتی از قبیل تعدادغوزه درشاخه تعدادغوزه دربوته تعداددانه درغوزه عملکرددانه مورد بررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرپس اب فاضلاب شهری برکلیه صفات معنی دار بود به نحوی که تعدادغوزه درشاخه تعدادغوزه دربوته عملکرد دانه درسطحاحتمال 1 درصد و تعداددانه درغوزه درسطح احتمال 5 درصد معنی دار بود بیشترین تعدادغوزه درشاخه غوزه دربوته دانه درغوزه و عملکرد دانه مربوط به آبیاری با پس ا آب فاضلاب شهری و کمترین آنها مربوط به آبیاری با آ ب معمولی بود.

لینک کمکی