فایل word مقاله بررسي همبستگي و رگرسيون عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي انيسون تحت تاثير شرايط تراکم و کود زيستي حل کننده فسفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي همبستگي و رگرسيون عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي انيسون تحت تاثير شرايط تراکم و کود زيستي حل کننده فسفات :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

آرامه زندسیلاخور – دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن
محمدتقی درزی –
محمدرضا حاج سیدهادی –

چکیده:

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی فسفاته درایران موجب خسارت به منابع آب خاک و سلامتی انسان شدها ست استفاده ازکود زیستی موجب بهره برداری بهینه از اجزای طبیعت برای بهتر ساختن آن محسوب میش ود این کودها آلودگی زیست محیطی کودهای شیمیایی را کاهش داده موجب احیا و حفظ محیط زیست گردیده است و تولیدات گیاهی سالم دراختیار انسان قرار میدهد براین اساس پژوهشی بصورت آزمایشات فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دربهار سال 1388 درمزرعه تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد و تاثیرکود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum برعملکرد و اجزای عمکلرد دانه بررسی شد تیمارهای آزمایشی شامل کود زیستی حل کننده فسفات درسه سطح شاهد عدم تلقیح بذرمال بذرمال و سرک و عامل تراکم بوته درچهارسطح 30×5و30×10 و30×15و30×20 سانتی متر بودند صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه تعداددانه درچتر وزن خشک دانه تعدادچتر و طول ریشه نتایج همبستگی نشان داد بین اکثرصفات همبستگی معنی دار وجوددارد.

لینک کمکی