فایل word مقاله بررسي عناصرروي آهن بور برعملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه ايZea mayz L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عناصرروي آهن بور برعملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه ايZea mayz L :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک تهران

چکیده:

بهمنظور بررسی عناصر روی آهن وبور برعملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای درسال 1390 یک تحقیق مزرعه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه اجرا شد تیمارهای کودی شامل سه سطح روی 0و3و6درهزارسولفات روی سه سطح آهن 0و3و6 درهزارسولفات آهن و دو سطح بور0و3درهزاراسید بوریک به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کاملا تصادفی درسه تکرار مقایسه شده اند صفات وزن خشک و ترکل گیاه و بلال تعداددانه دربلال تعدادردیف دانه عملکرد دانه وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیکی غلظت ومحتوای برروی و اهن درکل اجزای گیاه به تفکیک اندازه گیری شد نتایج نشان داد که محلول پاشی سولفات روی بروی عملکرد دانه درسطح احتمال 5درصد اختلاف معنی داری نشان داد همچنین محلول پاشی عنصر بوربروزن هزاردانه شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی درسطح احتمال5درصد اختلاف معنی داری نشان داد اثرمتقابل عناصر روی بورو آهن بروی وزن هزاردانه معنی دار بوده است.

لینک کمکی