فایل word مقاله پتانسيل يابي منابع نفت و گازدرمحدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده ازروش هاي سنجش ازدور استر و کنترلهاي زميني درمحيط gis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پتانسيل يابي منابع نفت و گازدرمحدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده ازروش هاي سنجش ازدور استر و کنترلهاي زميني درمحيط gis :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

لیلا پیره – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن
نادر فتحیان پور – دکتری اکتشاف معدن
احمدرضا مختاری – دکتری اکتشاف معدن

چکیده:

تراوش ازذخایر هیدروکربوری میتواند برخی تغییرات فیزیکوشیمیایی برروی پوششهای سنگی خاکی و گیاهی واقع درمسیر خود ایجادنمایند بسیاری ازاین تغییرات سطحی را میتوان با انالیز طیفی داده های ماهواره ای چند و یا ابرطیفی شناسایی کرد دراین تحقیق ازداده های استرکه یک سیستم تصویربرداری ماهواره ای چندطیف می باشد استفاده شده است منطقه مورد مطالعه درشمالغرب ایلام قراردارد و از دیدگاه ساختاری دربخش چین خورده ازپهنه زمین ساختی زاگرس جای گرفته است زون ساختاری زاگرس چین خورده به دلیل حضور میادین بزرگ نفتی شرایط زمین شناسی مناسب و پیدایش انواع مختلفی از تراوشهای هیدروکربوری درسراسر کمربند چین خورده محیط مناسبی برای تست روشهای طیفی سنجش ازدور دراکتشاف هیدروکربورها محسوب می گردد دراین بررسی ابتدا یک بانک اطلاعاتی از کلیه داده های اکتشافی دورسنجی زمین شناسی و ساختاری درمحیط نرم افزار Arc GIS تهیه گردید به منظور بارزسازی پدیده های مرتبط با دگرسانی تراوشهای موئین هیدروکربوری از روش طبقه بندی نظارت شده نقشه بردار زاویه طیفی استفاده شد.

لینک کمکی