فایل word مقاله انجماداسپرم بز مرخز درمحلول هيپرتونيک حاوي نسبت هاي مساوي رافينوز ولاکتوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله انجماداسپرم بز مرخز درمحلول هيپرتونيک حاوي نسبت هاي مساوي رافينوز ولاکتوز :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

احسان شهبازی فر – دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی
یوسف جعفری آهنگری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدرضا هاشمی –
امین روانگردی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

چکیده:

آزمایشات اولیه نشان داده است که افزایش 65میلی مولار نسبت مساوی رافینوز و لاکتوز به بافر تریس برپایه زرده تخم مرغ موجب افزایش فشاراسمزی بافر از343 میلی اسمز برلیتر بر 454 میلی اسمزبرلیتر و همچنین باعث افزیاش ردصد اسپرمهای با حرکت جلورونده از 32 به 41 درصد شده است منی از 5 راس بز مرخز جمع آوری و مخلوط شده و به نسبت 1به 5 با بافرتریس زرده تخمم مرغ شاهد و با بافر حاوی رافینوز و لاکتوز رقیق شده است اسپرم رقیق شده با بافر تریس بصورت پلت های 0/2 میلی لیتری و منی رقیق شده با بافر تریس حاوی رافینوز و لاکتوز به صورت پلتهای 0/1 میلی لیتری و درپایوتهای 0/25 میلی لیتر منجمد شده است. درارزیابی منی ذوب شده درآزمایشگاه اسپرماتوزواهایی که دربافر حاوی رافینوز و لاکتوز منجمد شده بودند بطور معنی داری حرکت جلورونده بیشتری داشتند.

لینک کمکی