فایل word مقاله مقايسه روشهاي نوين سيستم هاي هوشمندوقديمي روابط تجربي درتخمين تراوايي مطالعه موردي دريکي ازمخازن کربناته جنوب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه روشهاي نوين سيستم هاي هوشمندوقديمي روابط تجربي درتخمين تراوايي مطالعه موردي دريکي ازمخازن کربناته جنوب ايران :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

غلامرضا حسین یار – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مجتبی رجبی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
الهام عزیزآبادی فراهانی – کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت

چکیده:

تراوایی یکی از مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری میب اشد که جریان سیالات درون چاه را درمرحله تولید کنترل می کند مشکلات تهیه مغزه ازیک سو و صرف زمان و هزینه بالا ازسوی دیگر محققان را برآن داشته است که این پارامتر را از روشهای غیرمستقیم به دست آورند ازجمله روشهایی که ازدیرباز برای محاسبه تراوایی مورد استفاده قرارگرفته است استفاده از روابط تجربی می باشد اگرچه این روابط دربعضی موارد پاسخ قابل قبولی میدهد ولی موادبسیارزیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست ازطرفی درسالهای اخیر سیستمهای هوشمند به عنوان یک روش جدید درپیش بینی و تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مورد استفاده قرارگرفته است دراین مطالعه سعی براین است توانایی اینروشها روابط تجربی و سیستمهای هوشمند دریکی از مخازن کربناته ایران با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه 3 چاه مدل و 1 چاه آزمون مورد ارزیابی قرارگیرد

لینک کمکی