فایل word مقاله ارزيابي واکنشهاي آنتي اکسيداني برخي ژنوتيپ هاي مرکبات تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي واکنشهاي آنتي اکسيداني برخي ژنوتيپ هاي مرکبات تحت تنش شوري :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

آزاده دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
رضا حسن ساجدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
یحیی تاجور – موسسه تحقیقات مرکبات کشور رامسر ایران

چکیده:

مرکبات ازخانواده Rutaceae جز محصولات گرمسیر و نیمه گرمسیر است شوری یکی ازتنشهای غیرزنده محیطی است که برتولید مرکبات تاثیر گذار میب اشد یکی از اثرات مخرب تنش شوری تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن و بروز تنش اکسیداتیو است که عموما گیاه ان از طریق افزیاش توان انتی اکسیدانی بقا خویش را بهبود می بخشند به همین منظور این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد شوری در4 سطح 0و2و4و6دسی زیمنس برمتر و ژنوتیپ در12 سطح شامل 10 ژنوتیپ ناشناخته و 2 ژنوتیپ متحمل و حساس به شوری انتخاب شدند نتایج داده ها نشان داد که برهمکنش شوری و ژنوتیپ فنل کار ظرفیت انتی اکسیدانی و فلاونویید کل درسطح یک درصد تفاوت معنی دار داشت ولیکن فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز فقط تحت تاثیر اثرات ساده شوری و ژنوتیپ تفاوت اماری نشان داد.

لینک کمکی