فایل word مقاله برآوردپاسخ لرزه اي ساختگاه رسوبي توسط ريزارتعاشات تک ايستگاهي مطالعه موردي ايرانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برآوردپاسخ لرزه اي ساختگاه رسوبي توسط ريزارتعاشات تک ايستگاهي مطالعه موردي ايرانشهر :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دکتری مهندسی زمین شناسی
روزبه یزدان فر – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
احسان رستمی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
محمد مهران – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

روشهای مبتنی برمایکروترمورها اغلب به عنوان روشی ساده و کارا جهت براورد میزان اثرزمین شناسی زیرسطحی روی تقویت زمین لرزه ها مورد استفاده قرارمیگیرند جهت براورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی برداشت تک ایستگاهی ریزارتعاشات در123 ایستگاه درنقاط مختلف شهرستان ایرانشهر دراستان سیستان و بلوچستان انجام شده است نقشه های هم پریود تشدید و هم شدت تهیه گردیده اند بازه های انتخابی برای رسم منحنیهای هم ارزش براساس طیف بازتاب درآیین نامه 2800 انتخاب شدها ند و نهایتا شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی جهت ارزیابی پتانسیل خرابی لرزه ای و بررسی رفتاردینامیکی ساختگاه برای شهرایرانشهرمحاسبه گردیده است نقشه هم پریود تشدید شهرایرانشهر گویایی این واقعیت می باشد که عمده نهشته های واقع درمحدوده طرح جامع شهری ایرانشهر کوتاه پریود بوده و درمحدوده پریودی کمتر از 0/4 ثانیه پهنه 1 و به عبارت دیگر زمین نوع دو واقع گردیده است.

لینک کمکی