فایل word مقاله طراحي و پياده سازي الگوي ارزيابي عملکرد شرکت هاي تابعه صندوق تامين اجتماعي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله طراحي و پياده سازي الگوي ارزيابي عملکرد شرکت هاي تابعه صندوق تامين اجتماعي : محل انتشار: اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها) تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): مسعود چیتگرها – مشاور ارشد معاونت اقتصادی دفتر امور شرکت ها و مجامع سازمان تامین اجتماعیایمان الدین مرادی – مشاور معاونت اقتصادی ، دفتر امور شرکت ها و مجامع سازمان تامین اجتماعی چکیده: یکی از فرایند های کلیدی شرکت های مادر تخصصی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه با هدف دسیابی به اهداف کلان آن ها است. این در حالی است که در شرکت های عمومی دولتی و نیمه دولتی ایرانی به دلیل شرایط غیر متعارف عزل و نصب مدیران ساختاری های غیر کار آمد شفاف نبودن ا

فایل word مقاله تأثير 5-آمينولوولونيک اسيد بر مقاومت به خشکي فلفل شيرين (Capsicum annuum)

از متن فایل word مقاله تأثير 5-آمينولوولونيک اسيد بر مقاومت به خشکي فلفل شيرين (Capsicum annuum) : تعداد صفحات: 1 چکیده: یکی از فرایند های کلیدی شرکت های مادر تخصصی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه با هدف دسیابی به اهداف کلان آن ها است. این در حالی است که در شرکت های عمومی دولتی و نیمه دولتی ایرانی به دلیل شرایط غیر متعارف عزل و نصب مدیران ساختاری های غیر کار آمد شفاف نبودن استراتژی خلق ارزش در شرکت های تابعه ارتباطات ضعیف بین شرکت مادر با واحد های تابعه پائین بودن سطح کارشناسی در شرکت مادر نسبت به شرکت های تابعه و ده ها موضوع دیگر این مسئله یک چالش جدی است. بدین ترتیب وجود یک الگوی ارزیابی عملکرد که با در نظر گرفتن مسائل و محدودیت های موجو

فایل word مقاله تأثير باکتريهاي محرک رشد بر پارامترهاي جوانه زني در گياه دارويي گشنيز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تأثير باکتريهاي محرک رشد بر پارامترهاي جوانه زني در گياه دارويي گشنيز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکي : محل انتشار: اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها) تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): مسعود چیتگرها – مشاور ارشد معاونت اقتصادی دفتر امور شرکت ها و مجامع سازمان تامین اجتماعیایمان الدین مرادی – مشاور معاونت اقتصادی ، دفتر امور شرکت ها و مجامع سازمان تامین اجتماعی چکیده: یکی از فرایند های کلیدی شرکت های مادر تخصصی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه با هدف دسیابی به اهداف کلان آن ها است. این در حالی است که در شرکت های عمومی دولتی و نیمه دولتی ایرانی به دلیل شرایط غیر متعارف عزل و نصب مدیران ساختاری های غیر کار آمد شفاف نبودن ا