فایل word مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني اسانس گشنيز (Coriander sativum L.) در کيک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني اسانس گشنيز (Coriander sativum L.) در کيک : محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه داروغه – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرسمحسن برزگر – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذاییمحمدعلی سحری – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذایی چکیده: با توجه به اینکه استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی برای جلوگیری از اکسیداسیون غذاها، فساد و تند شدن آنها رایج می باشد، سرطانزایی و اثرات منفی آنتی اکسیدان های سنتزی بر سلامت انسان مخص

فایل word مقاله شهادت از منظر قرآن کريم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شهادت از منظر قرآن کريم : محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه داروغه – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرسمحسن برزگر – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذاییمحمدعلی سحری – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذایی چکیده: با توجه به اینکه استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی برای جلوگیری از اکسیداسیون غذاها، فساد و تند شدن آنها رایج می باشد، سرطانزایی و اثرات منفی آنتی اکسیدان های سنتزی بر سلامت انسان مخص

فایل word مقاله شاخص هاي توسعه جامعه دانش محور در شهر اصفهان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شاخص هاي توسعه جامعه دانش محور در شهر اصفهان : محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه داروغه – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرسمحسن برزگر – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذاییمحمدعلی سحری – استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم و صنایع غذایی چکیده: با توجه به اینکه استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی برای جلوگیری از اکسیداسیون غذاها، فساد و تند شدن آنها رایج می باشد، سرطانزایی و اثرات منفی آنتی اکسیدان های سنتزی بر سلامت انسان مخص