فایل word مقاله بررسي اثر پايه هاي مختلف و روشهاي مختلف پيوندزني بر گيرايي پيوند هندوانه رقم کريمسون سوئيت

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پايه هاي مختلف و روشهاي مختلف پيوندزني بر گيرايي پيوند هندوانه رقم کريمسون سوئيت : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانیابراهیم ذاکری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابحسین هوشیار – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابغلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب چکیده: به منظور مقایسه اثر پای ههای مختلف و رو شهای مختلف پیون دزنی بر درصد گیرایی پیوند و تولید نشاء پیوندی هندوانه رقم کریمسون سوئیت، آزمایشی فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور اول روش پیوندزنی (پیوند حفره ای، پیوند نی

فایل word مقاله بررسي انطباق روش هاي تدريس آموزشياران نهضت سواد آموزي با اصول يادگيري سواد آموزان بزرگسال دوره هاي تکميلي شهرستان مشهد در سال تحصيلي 89-88

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي انطباق روش هاي تدريس آموزشياران نهضت سواد آموزي با اصول يادگيري سواد آموزان بزرگسال دوره هاي تکميلي شهرستان مشهد در سال تحصيلي 89-88 : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانیابراهیم ذاکری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابحسین هوشیار – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابغلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب چکیده: به منظور مقایسه اثر پای ههای مختلف و رو شهای مختلف پیون دزنی بر درصد گیرایی پیوند و تولید نشاء پیوندی هندوانه رقم کریمسون سوئیت، آزمایشی فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور اول روش پیوندزنی (پیوند حفره ای، پیوند نی

فایل word مقاله بررسي مخاطرات لرزه اي مناطق 22 گانه تهران برمبناي تحليل تعيني خطر زلزله

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مخاطرات لرزه اي مناطق 22 گانه تهران برمبناي تحليل تعيني خطر زلزله : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانیابراهیم ذاکری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابحسین هوشیار – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی مینابغلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب چکیده: به منظور مقایسه اثر پای ههای مختلف و رو شهای مختلف پیون دزنی بر درصد گیرایی پیوند و تولید نشاء پیوندی هندوانه رقم کریمسون سوئیت، آزمایشی فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور اول روش پیوندزنی (پیوند حفره ای، پیوند نی