فایل word مقاله تشخيص نيوالنول و دي اکسي نيوالنول در جدايه هاي Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم با استفاده از HPLC

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تشخيص نيوالنول و دي اکسي نيوالنول در جدايه هاي Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم با استفاده از HPLC : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): رویا رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایرانسعید رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و منابمنصوره میرابوالفتحی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران ایرانحمیدرضا زمانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و مناب چکیده: بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB) که توسط Fusarium graminearum ایجاد می شود، در ایران و جهان حائز اهمیت می باشد. ا

فایل word مقاله اثر پارامترهاي نورد داغ بر تغييرات ميکروساختاري آلياژ آلومينيوم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر پارامترهاي نورد داغ بر تغييرات ميکروساختاري آلياژ آلومينيوم : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): رویا رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایرانسعید رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و منابمنصوره میرابوالفتحی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران ایرانحمیدرضا زمانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و مناب چکیده: بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB) که توسط Fusarium graminearum ایجاد می شود، در ایران و جهان حائز اهمیت می باشد. ا

فایل word مقاله بررسي اثرعلف کش هاي مختلف براي کنترل علف هرزپنيرک درمزارع گندم استان خوزستان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرعلف کش هاي مختلف براي کنترل علف هرزپنيرک درمزارع گندم استان خوزستان : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): رویا رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایرانسعید رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و منابمنصوره میرابوالفتحی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران ایرانحمیدرضا زمانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و مناب چکیده: بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB) که توسط Fusarium graminearum ایجاد می شود، در ایران و جهان حائز اهمیت می باشد. ا