فایل word مقاله بررسي و تعيين تلفات برداشت جو توسط کمباين دراستان گلستان منطقه مراوه تپه

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و تعيين تلفات برداشت جو توسط کمباين دراستان گلستان منطقه مراوه تپه : محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعمرکوسه غراوی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی چکیده: تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین جاندیر 955 موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح 12-16 درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای شیب زمین سکوی برش و

فایل word مقاله استخراج حلالي اورانيوم از پسماند جامد C48SJ001 کارخانه UCF اصفهان بااستفاده از حلال TBP

ارد بخشی از متن فایل word مقاله استخراج حلالي اورانيوم از پسماند جامد C48SJ001 کارخانه UCF اصفهان بااستفاده از حلال TBP : محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعمرکوسه غراوی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی چکیده: تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین جاندیر 955 موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح 12-16 درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای شیب زمین سکوی برش و

فایل word مقاله بررسي شبيه سازي فرايند اکستروژن داغ با ترکيب تئوري کران بالايي و فورمولاسيون اجزاي محدود حرارتي

از متن فایل word مقاله بررسي شبيه سازي فرايند اکستروژن داغ با ترکيب تئوري کران بالايي و فورمولاسيون اجزاي محدود حرارتي : تعداد صفحات:5 چکیده: تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین جاندیر 955 موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح 12-16 درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای شیب زمین سکوی برش و اثرمتقابل آنها تاثیر معنی داری برتلفات داشتند بطوریکه درنوع سکوی برش معمولی با افزایش شیب تا 20درجه میزان تلفات 2/252 درصد افزایش سپس تا 35درجه این 3/346 کاهش داشته است همچنین با سکوی برش نقاله دار ازسطح صاف تا