فایل word مقاله تأثير دشواري تکليف و دستورالعمل کانون توجه بر اجراي تکليف تعادل در دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسط

ی از متن فایل word مقاله تأثير دشواري تکليف و دستورالعمل کانون توجه بر اجراي تکليف تعادل در دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسط : تعداد صفحات:13 چکیده: هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دشواری تکلیف و دستور العمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی است. روش شناسی: از میان دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسط تعداد 60 دانش آموز دختر و 60 دانش آموز پسر به طور تصادفی هر کدام در دو گروه 30 نفری برای تکلیف آسان و تکلیف دشوار قرار گرفتند. در نهایت، در دو گروه ازمایش با دستور العمل توجه بیرونی، توجه درونی و یک گروه گواه به تعداد 10 نفر تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی های دو گروه آسان و دشوار، اجرای تکلیف تعادل را با 6 کوشش 15 ثانیه ای اجرا کردند. برای اندازه گیری تعادل از دستگاه تعادل سنج دی

فایل word مقاله مشعل و سيستم گازسوز کوره هاي دوارذوب چدن

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مشعل و سيستم گازسوز کوره هاي دوارذوب چدن : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): محبوبه لوافیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترحسن سپاسی – استاد دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترپریوش نوربخش – دانشیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر چکیده: هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دشواری تکلیف و دستور العمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی است. روش شناسی: از میان دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسط تعداد 60 دانش آموز دختر و 60 دانش آموز پسر به طور تصادفی هر کدام در دو گروه 30 ن

فایل word مقاله بررسي ارتباط بين درصد سهام شناور آزاد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خريداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام اين شرکت ها

ی از متن فایل word مقاله بررسي ارتباط بين درصد سهام شناور آزاد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خريداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام اين شرکت ها : تعداد صفحات:13 چکیده: هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دشواری تکلیف و دستور العمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی است. روش شناسی: از میان دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسط تعداد 60 دانش آموز دختر و 60 دانش آموز پسر به طور تصادفی هر کدام در دو گروه 30 نفری برای تکلیف آسان و تکلیف دشوار قرار گرفتند. در نهایت، در دو گروه ازمایش با دستور العمل توجه بیرونی، توجه درونی و یک گروه گواه به تعداد 10 نفر تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی های دو گروه آسان و دشوار، اجرای تکلیف تعادل را با 6 کوشش 15 ثانیه ای اجرا کردند. برای اندازه گیری تعادل از دستگاه تعادل سنج دی