فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر شاخصهاي جوانه زني گونه چاودار کوهي(Secale montanum)

از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر شاخصهاي جوانه زني گونه چاودار کوهي(Secale montanum) : تعداد صفحات:9 چکیده: با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور را مرانع خشک و نیمه خشک تشکیل داده است، گیاهان این منطق باید سازگار به کمبود آب باشند. استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی در امر اصلاح و توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است. چاودار کوهی یکی از گندمیان مهم مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. با توجه به اهمیت این گونه د رمراتع و این که تحمل به خشکی آن تا کنون مطالعه نشده در این تحقیق میزان مقاومت آن به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و اثر این تنش بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه گونه مذکور مورد بررسی قرار گ

فایل word مقاله انتقال مستقيم الکترون درسيتوکروم c با استفاده ازالکترود خميرکربن تغيير يافته با نانوذرات اکسيدکادميوم

از متن فایل word مقاله انتقال مستقيم الکترون درسيتوکروم c با استفاده ازالکترود خميرکربن تغيير يافته با نانوذرات اکسيدکادميوم : تعداد صفحات:9 چکیده: با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور را مرانع خشک و نیمه خشک تشکیل داده است، گیاهان این منطق باید سازگار به کمبود آب باشند. استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی در امر اصلاح و توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است. چاودار کوهی یکی از گندمیان مهم مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. با توجه به اهمیت این گونه د رمراتع و این که تحمل به خشکی آن تا کنون مطالعه نشده در این تحقیق میزان مقاومت آن به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و اثر این تنش بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه گونه مذکور مورد بررسی قرار گ

فایل word مقاله بررسي اثر مقادير مختلف کود گاوي و تراکم کاشت بنه بر توليد بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus L)

از متن فایل word مقاله بررسي اثر مقادير مختلف کود گاوي و تراکم کاشت بنه بر توليد بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus L) : تعداد صفحات:9 چکیده: با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور را مرانع خشک و نیمه خشک تشکیل داده است، گیاهان این منطق باید سازگار به کمبود آب باشند. استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی در امر اصلاح و توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است. چاودار کوهی یکی از گندمیان مهم مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. با توجه به اهمیت این گونه د رمراتع و این که تحمل به خشکی آن تا کنون مطالعه نشده در این تحقیق میزان مقاومت آن به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و اثر این تنش بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه گونه مذکور مورد بررسی قرار گ