فایل word مقاله تخمين مقاومت تراکمي تک محوري و مقاومت کشش برزيلي تراورتنها و مرمرها با استفاده از آزمايش شاخص بار نقطهاي (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين مقاومت تراکمي تک محوري و مقاومت کشش برزيلي تراورتنها و مرمرها با استفاده از آزمايش شاخص بار نقطهاي (مطالعه موردي) :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سامان کارگریان – دانشگاه بوعلی سینا, گروه زمین شناسی, همدان, ایران
محمدحسین قبادی – دانشگاه بوعلی سینا, گروه زمین شناسی, همدان, ایران
حسن محسنی – دانشگاه بوعلی سینا, گروه زمین شناسی, همدان, ایران
غلامرضا خانلری – دانشگاه بوعلی سینا, گروه زمین شناسی, همدان, ایران

چکیده:

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری جز متداولترین آزمونهای آزمایشگاهی برای مطالعات مکانیکی سنگ بکر می – باشد و آزمایش کششی برزیلی برای تعیین غیرمستقیم مقاومت کششی بکار گرفته میشود. با توجه به اینکه انجام این آزمایشها نسبت به آزمون بار نقطهای مشکلتر بوده و با صرف هزینه زمانی بیشتری همراه است استفاده از آزمون مقاومت بار نقطهای رایجتر میباشد. امروزه آزمایش شاخص بار نقطهای به علت ساده بودن آمادهسازی نمونه و قابلیت اجرا در محل و در آزمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای اخیر محققین کوششهای بسیاری کردهاند تا به وسیله این شاخص بتوانند مقاومت تراکمی و کششی سنگ را تخمین بزنند. در این پژوهش ارتباط مقاومت تراکمی تک محوری و مقاومت کششی با آزمایش شاخص بار نقطهای بر روس 135 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و جهت تعیین ارتباط بین مقادیر حاصل از انجام آزمایشات از مدل ریاضی استفاده شده است. بررسیهای آماری نشان میدهد که ارتباط بین شاخص بار نقطهای با مقاومت تراکمی و کششی تراورتنها دارای رابطه خطی قابل قبولی است و با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده بین شاخص مقاومت بار نقطهای با مقاومت تراکمی و کششی میتوان جهت تخمین مقاومتهای تراکمی و کششی سنگ از این آزمون استفاد کرد.

لینک کمکی