فایل word مقاله بررسي اثراندازه روي دماي گذاروگاف انرژي ابررساناي دانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثراندازه روي دماي گذاروگاف انرژي ابررساناي دانه اي :

همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:6

چکیده:

ازنظر تجربی وقتی که ابررسانا ازدانه هایی بااندازه ای درحدود A 0 50-500 تشکیل شود دارای دمای گذار TC و گاف انرژی بالاتری نسبت به ابررسانای کپه ای متناظر خود است دراینجا سهم اندازه دانه درافزایش ابررسانایی رامورد بررسی قرارمیدهیم یک تک دانه درنظر میگیریم و به این سوال پاسخ میدهیم که چگونه دمای گذار و گاف انرژی ابررسانایی با کاهش اندازه دانه تغییر می کند

لینک کمکی