فایل word مقاله ساخت بدنه هاي سيليکون کاربيدي باند واکنشي RBSiC) با استفاده از کربن سياه نانومتري بعنوان منبع کربني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ساخت بدنه هاي سيليکون کاربيدي باند واکنشي RBSiC) با استفاده از کربن سياه نانومتري بعنوان منبع کربني :

تعداد صفحات:13

چکیده:

بدنه های سیلیکون کاربید باند واکنش ی از تلقیح مذاب س یلیکون به داخل بدنه خام حاوی پودر اولیه سیلیکون کاربید و منبع تام ین کننده کربن تهیه می گردد. در این مقاله مذاب سیلیکون به داخل بدنه خام حاو ی کربن سیاهنانومتری و سیلیکون کاربید اولیه تلقیح گرد ید و بدنه سیلیکون کاربید باند واکنشی با خواص مطلوب تهیه گردید. سپس ر یزساختار بدنه های ته یه شده به کمک تصاو یر میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترون یروبشی و الگو ی پراش اشعه ا یکس مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایشات سختی سنج ی بررو ی بدنه ها ی تهیه شده ن یز نشان داد که عامل اتصال دهنده فاز س یلیکون کاربید با سختی بس یار بالا (نزدیک به ذرات اولیه)می باشد و لذا می توان موفقیت تهیه این بدنه ها را از منبع کربنی نانومتری بصورت کامل نتیجه گرفت

لینک کمکی