فایل word مقاله تاثير غلظت نانو ذرات کاربيد تنگستن بر هم رسوبي و رفتار سايشي پوشش نانو کامپوزيتي Ni-WC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير غلظت نانو ذرات کاربيد تنگستن بر هم رسوبي و رفتار سايشي پوشش نانو کامپوزيتي Ni-WC :

تعداد صفحات:14

چکیده:

در این پژوهش, پوشش نانو کامپوزیتی نیکل- کاربید تنگستن تحت جریان پالسی از طریق حمام واتس بر روی زیر لایه فولادی رسوب الکتریکی داده شد. پوشش در چگالی جریان های 2 الی 6 آمپر بر دسی متر مربع و غلظت های مختلف نانو ذرات کاربید تنگستن (10 تا 40 گرم بر لیتر) در دمای ثابت 50 درجه سانتیگراد ایجاد شد و تاثیر چگالی جریان و غلظت ذرات بر هم رسوبی نانو ذرات کاربید تنگستن و غلظت ذرات کاربید تنگستن بر صفحات مرجح, ریز سختی و رفتار سایشی مورد بررسی قرار گرفت. ریز ساختار پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی, صفحات مرجح پوشش توسط آزمون پراش اشعه ایکس, ریز سختی توسط دستگاه ریز سختی سنج ویکرز و رفتار سایشی پوشش توسط ازمون پین بر روی دیسکت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین ضریب (0/43) در غلظت 20 گرم بر لیتر از نانو ذرات کاربید تنگستن به دست می آید. افزایش غلظت نانو ذرات از 20 به 40 گرم بر لیتر منجر به افزایش ضریب اصطکاک و تغییر مکانیزم سایش از سایش ساینده به چسبنده می شود. در غلظت 30 گرم بر لیتر از کاربید تنگستن, بیشترین ریز سختی (540 ویکرز), هم رسوبی و شدت پیک صفحه (111) به دست می آید.

لینک کمکی