فایل word مقاله بررسي وضعيت شنوايي رانندگان اتوبوس شهرستان ايلام در سال 1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت شنوايي رانندگان اتوبوس شهرستان ايلام در سال 1387 :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

علی محمد عباسی – دانشگاه علوم پزشکی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه ای
عبدالحسین پورنجف – دانشگاه علوم پژشکی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه ای
روح اله مقصودی مقدم – دانشگاه علوم پژشکی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه ای

چکیده:

مقدمه: مواجهه مداوم با سر وصدا موجب صدماتی به سیستم شنوایی, تداخل با مکالمه کاهش راندمان کار و ;. می گردد. از مشاغلی که رد معرض سرو صدای زیادی می باشند رانندگان وسایل نقلیه هیتند که مواجهه مداوم با سرو صدا می تواند تاثیرات سو و نامطلوبی بر سلامت راننده داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شنوایی رانندگان اتوبوس صورت گرفته است. مواد و روش: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیل می باشد که در یک مقطع زمانی خاص از بین کلیه رانندگان اتوبوسهای مسافربری مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان ایلام انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری بصورت سرشماری شامل تمام رانندگانی است که در 6 ماهه اول سال 1387 به مرکز بهداشت شهرستان ایلام مراجعه نموده اند. انجام تست شنوایی سنجی با استفاده از ادیومتر و از طریق Phone و Bone صورت پذیرفت همچنین پرسشنامه ای طراحی گردیده است. که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. و نتایج بدست آمده پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر توسط نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مربوطه تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین توزیع معلولیت گوش راست و چپ از طریق phone و Bone مربوط به گوش چپ بوده است. همچنین آزمون دقیق فیشر ارتباط معین داری بین معلولیت گوش راست از طریق Bone و سن را نشان داد (0/41=P و 4=df و 11/5=X2). به عبارتی بیشترین معمولیت گوش راست بر حسب سن مربوط به رانندگانی که در رنج سنی (55-45) سال با 46/7 درصد بوده است. همچنین آزمون آماری ارتباط معین داری بین سابقه رانندگی و فراوانی معلولیت گوش چپ را نشان داد (0/001=p و 3=df و 16/55=X2) و بیشترین درصد معلولیت گوش و چپ بر حسب سابقه رانندگی از طریق Bone مربوطه به رانندگانی با سابقه رانندگی (25-15) سال بوده است. بحث و نتیجه گیری: بیشترین افت شنوایی گوش راشت و چپ از طریق phone و Bone مربوط به فرکانس 4000 هرتز بوده که نشان دهنده کاهش شنوایی شغلی می باشد. همچنین بیشترین میزان افت شنوایی از طریق phone و Bone مربوط به گوش چپ رانندگان مورد بررسی بوده است که به علت آن بدلیل مجاورت ناحیه چپ سر با شیشه کناری ماشین و مواجهه بیشتر با صدای حاصل از ترافیک, اگزوز ماشین ها و صدای حاصل از عبور وسایل نقلیه از طریق چپ بیشتر است. همچنینی با افزایش سابقه رانندگی میزان معلولیت گوش افزایش پیدا کرده است.

لینک کمکی