فایل word مقاله بررسي تأثير کادميم بر جوانه زني ژنوتيپ هاي مختلف گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير کادميم بر جوانه زني ژنوتيپ هاي مختلف گندم :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

بابک صارمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ارد
مجید شکرپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب
امید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب
عزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

جوانه زنی و مراحل رشد اولیه ی گیاهچه به میزان زیادی تحت تاثیر شرایط رشدی قرار می گیرند, از این رو به عنوان مراحل بحرانی در نظر گرفته می شوند. به منظور ارزیابی اثر کادمیم بر اجزای جوانه زنی پنج ژنوتیپ گندم متشکل از سه رقم گندم نان (آرتا, کوهدشت و گاسکوژن) و دو رقم گندم دوروم (PGS و PG-1252) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آژمایشگاه فیزیرولوژی و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 90 انجام گرفت. سطوح کادمیم مورد استفاده شامل غلظت های صفر (شاهد), 0/25 , 0/5 , 1 , 2 و 5 میلی مولار کادمیم کلرید (CdCl2) بود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم, درصد جوانه زنی کاهش یافت. تفاوت ارقام مورد بررسی در این تحقیق از نظر کلیه صفات غیر از طول و وزن خشک ساقه چه معنی دار بود. بین سطوح تنش کادمیم تفاوت معنی داری از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی وجود داشت. این نتایج حاکی از تجمع کادمیم در گیاهچه گندم حتی در غلظت های کم و نیز وجود اختلاف بین ارقام گندم مختلف بود.

لینک کمکی