فایل word مقاله مديريت نوآوري از طريق هماهنگي استراتژي هاي نوآوري با يک الگوي اثربخشي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مديريت نوآوري از طريق هماهنگي استراتژي هاي نوآوري با يک الگوي اثربخشي سازماني :

مدیریت پژوهش و فناوری

تعداد صفحات:25

چکیده:

مقاله حاضر براساس تئوری مزیت رقابتی شومپیترین, که نوآوری را راه کسب مزیت رقابتی می داند, به مدیریت نوآوری به عنوان راه پایدارسازی مزیت رقابتی حاصل از نوآوری می پردازد. این مقاله به یکی از مهمترین شؤون مدیریت نوآوری یعنی هماهنگ سازی درونی و بیرونی استراتژی های نوآوری می پردازد. هماهنگ سازی استراتژی های نوآوری در دو شاخه نوآوری محصول و نوآوری فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب (CVF) مد نظر این تحقیق است. انواع استراتژی های نوآوری محصول لازم است استراتژی های نوآوری فرآیند هماهنگ با خود را داشته باشد. در مقاله به مفهوم مزیت رقابتی,تئوری های مزیت رقابتی, نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی, مفهوم نوآوری و استراتژی نوآوری, انواع استراتژی نوآوری در دو شاخته محصول و فرآیند, و مفهوم هماهنگی پرداخته شده و ضمن انتخاب الگوی هماهنگی استراتژی های نوآوری محصول و فرآیند, مبنای مدیریت نوآوری براساس هماهنگی در راستای پایدارسازی مزیت رقابتی حاصل از نوآوری تبیین شده است.

لینک کمکی