فایل word مقاله رخساره ها، محيط هاي رسوبي نهشته هاي کربناته کرتاسه پيشين درشمال استان کرمان (برش هشوني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رخساره ها, محيط هاي رسوبي نهشته هاي کربناته کرتاسه پيشين درشمال استان کرمان (برش هشوني) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

امین مودی – دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – دانشگاه هرمزگان, گروه زمین شناسی

چکیده:

برشی از نهشته های کربناته کرتاسه پیشین در شمال کرمان و کوه هشونی به ستبرای 367 متر از دیدگاه زمین شناسی رسوبی مورد مطالعه قرارگرفت.دراین برش, نهشته های مورداشاره با مرزی ازنوع ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته های آواری کرتاسه یپیشین واقع شده و هیچ واحد چینه نگاری جوانتری برروی آنها مشاهده نمی شود.آنها با یک لایه ی نازک کنگلومرای قاعده ای شروع شده و متشکل از سنگ آهک خاکستری تا تیره با ستبرای نازک تا توده ای, برخوردار از خرده های فسیلی متنوع, آثار آشفتگی زیستی, ترک های گلی و ;.. هستند.البته, در ابتدای برش مقدار بسیار کمی گ لسنگ/شیل بسیارنازک لایه در تناوب با سنگ های آهکی دیده می شوند.بررسی های آزمایشگاهی انجام شده, حاکی از وجود 4 گروه ریزرخساره در این نهشته های کربناتی هستند: گروه 1شامل: گ لسنگ آهک یدولومیتی ماسه ای و گل سنگ آهکی با فابریک فنسترال, گروه 2 متشکل از گرین استون اینتراکلاستی پلوئیدی, پکستون اینتراکلاستی پلوئیدی, گل سنگ آهکی با آشفتگی زیستی, وکستون بیوکلاستی پلوئیدی با آشفتگی زیستی, پکستون بیوکلاستی پلوئیدی, پکستون اینتراکلاستی بیوکلاستی, گروه 2 مشتمل بر : گرین استون بیوکلاستی, گرین استون بیوکلاستی اینتراکلاستی و گرین استون اووئیدی اینتراکلاستی وگروه 4 که دربرگیرنده ی وکستون بیوکلاستی است.شواهد ماکروسکوپی و میکروسکوپی حاکی از آنند که این 4گروه ریزرخساره ی کربناته به ترتیب در محیط های پهنه ی کشندی, لاگون, سدکربناته بیوکلاستی/اووئیدی و دریای باز یک پلاتفرم از نوع رمپ کربناته تشکیل شده اند. از سوی دیگر رخساره ی گل سنگ/شیل نیز در پهنه ی گلی ساحلی این پلاتفرم رسوب کرده وکنگلومرای قاعده ای هم بیانگر شروع تشکیل این پلاتفرم در کرتاسه ی پیشین است.

لینک کمکی