فایل word مقاله وضعيت قرار گيري پا در بازيکنان بسکتبال داراي سابقه ابتدا به شين اسپلينت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله وضعيت قرار گيري پا در بازيکنان بسکتبال داراي سابقه ابتدا به شين اسپلينت :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حسین منتظری – دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه اصفهان
سعید فرقانی – استادیار دانشکده توانبخشی, دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان
سجاد باقریان دهکردی – کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشگاه اصفهان
محمد مشهدی – کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشگاه اصفهان

چکیده:

مقدمه: شین اسپلینت یکی از آسیب های شایع در ورزشکاران می باشد. مطالعات مختلف ارتباط بین وضعیت قرار گیری(پوسچر) پا و این آسیب را نشان داده اند. هدف از این مطالعه اریابی پوسچر پا در ورزشکاران رشته بسکتبال دارای سابقه ابتلا به شین اسپلینت, می باشد. روش شناسی: در مجموع 30 ورزشکار رشته بسکتبال که در طی 3 ماه گذشته سابقه ابتلا به شین اسپلینت را داشتند, در این تحقیق شرکت کردند به منظور ارزیابی پوسچر پای ورزشکاران از مقیاس معتبر پوسچر پا (foot posture index) که دارای شش آیتم می باشد, استفاده شد. وضعیت قرار گیری سر استخوان تالوس, انحناهای فوقانی و تحتانی قوزک خارجی, موقعیت پاشنه در صفحه فرونتال, برجستگی اطراف مفصل تالونا ویکولار,میزان قوس طولی داخلی پا و نزدیک شدن و دور شدن پنجه پا نسبت به پاشنه پا در صفحه عرضی, شش آیتمی بودند که به وسیله این مقیاس در حالت ایستاده مورد اندازه گیری قرار گرفتند. در این مقیاس مجموع نمراتی که برای پای یک فرد ثبت می شود, پوسچر پای او را مشخص می کند. یافته ها: در مجموع نتایج پوسچر پای 30 بسکتبالیست شرکت کننده در این تحقیق, نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان(80 درصد9 دارای پوسچر پای غیر طبیعی بودند. پنجاه و سه درصد شرکت کنندگان دارای پرونیشن پا (53 درصد9 و یا پرونیشن بیش از حد پا10 درصد)بودند. پوسچر پای 17 درصد شرکت کنندگان در وضعیت سوپینیشن بود. همچنین نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری را بین پوسچر پای راست و چپ آزمودنی ها نشان نداد ( p>0/05). بحث و نتیجه گیری: به طور کلی میزان ناهنجاری های پوسچر پا در ورزشکاران رشته بسکتبال دارای سابقه ابتلا به شین اسپلینت بالا بود. با توجه به این که مطالعات دیگر ارتباط معنی داری بین بروز شین اسپلینت و ناهنجاری های پا را گزارش کرده اند می توان نتیجه گرفت که ممکن است یکی از علل بروز این آسیب در بسکتبالیست ها, وضعیت پوسچر پای غیر طبیعی آنها باشد. از این رو مربیان باید در خصوص اصلاح این ناهنجاریها تمهیداتی نظیر استفاده از کفش ها و کفی های مخصوص بیندیشند.

لینک کمکی