فایل word مقاله تاثيرپرايمينگ بذر بر شاخص هاي جوا نه زني وبعضي پارامترهاي فيزيولوژيکي ذرت فوق شيرين رقم basin

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثيرپرايمينگ بذر بر شاخص هاي جوا نه زني وبعضي پارامترهاي فيزيولوژيکي ذرت فوق شيرين رقم basin :

تعداد صفحات:24

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای مختلف پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین, رقم basin در شرایط متفاوت شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. بدین منظور بذور ذرت با محلول های پرایمینگ ( کلرید پتاسیم 2 درصد, نیترات پتاسیم 30 گرم در لیتر, پلی اتیلن گلایکول (8000) 10 درصد, دی هیدروژن پتاسیم فسفات 1 درصد به همراه شاهد) در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت تیمار شدند. بذو در درون پتری دیش ئ به روش بین کاغذی قرار گرفته و با محلول هایی با غلظت NaCl متفاوت (150 و 100 و 50 و 0 mM) ابیاری شدند. تجزیه داده ها بیانگر آن است که پرایمینگ شاخص های جوانه زنی ( سرعت و درصد جوانه زنی) و آنتی اکسیدان های (کاتالازوپراکسیداز) تاثیر معنی داری (001P) داشته است. بطوریکه بذور تیمار شده با محلول KH2PO4 و KCL و PEG و سطح شوری 0 و 50 بهترین سرعت جوانه زنی را نشان دادند. مقدار فعالیت آنزیم های کاتالاز, پراکسید بذور تیمار شده با محلول های KH2PO4 و KCL و شوری 100 و 150 در بیشترین مقدار بدست آمد.

لینک کمکی