فایل word مقاله ارزيابي عمر گلجاي دو رقم گل شاخه بريده ژربرا در پاسخ به بنزوات سديم و ماليک هيدرازيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي عمر گلجاي دو رقم گل شاخه بريده ژربرا در پاسخ به بنزوات سديم و ماليک هيدرازيد :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

تکتم اورعی – کارشناس ارشد باغبانی
احمد اصغرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مهناز کیانی – استادیار گروه گیاهان زینتی, پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ژربرا یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در سراسر جهان است. با توجه به اهمیت اقتصادی طول عمر گل های شاخه بریده, پژوهش حاضر به منظورافزایش طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا (ارقام (‘Red explotion’ و ‘Double dutch’) انجام شد. گل های شاخه بریده به صورت تیمار کوتاه مدت با محلول های بنزوات سدیم با غلظت های ( 50 و 100 و 200 و 250 و 300 میلی گرم در لیتر) و مالیک هیدرازید ( 50 و 100 و 200 و 300 و 400 میلی گرم در لیتر) حاوی 5 درصد ساکارز تیمار شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار, هر تکرار شامل یک گل انجام شد. با توجه به نتایج تمامی تیمارها اثرات مثبتی بر عمر پس از برداشت گل ها و افزایش آن داشتند. بیشترین طول عمر گل های ژربرا رقم ‘Red explotion’ و ‘Double dutch’ در گل های تیمار شده با 250 میلی گرم درلیتر بنزوات سدیم ثبت شد. در مقایسه ارقام رقم ‘Red explotion’ بیشترین طول عمر, بیشترین میزان جذب و کمترین کاهش وزن تر نسبی را نشان داد.

لینک کمکی