فایل word مقاله بررسي تأثير رشته ورزشي بر سطوح استراحتي متغيرهاي همورئولوژيکي ورزشکارات رشته هاي ورزشي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير رشته ورزشي بر سطوح استراحتي متغيرهاي همورئولوژيکي ورزشکارات رشته هاي ورزشي مختلف :

تعداد صفحات:12

چکیده:

هدف: همورئولوژی علمی است که با مطالعه نحوه جریان خون اطلاعات مناسبی در خصوص میزان آمادگی افراد فراهم می کند. ویژگی های همورئولوژیکی ورزشکاران به عنوان فاکتور تعیین کننده عملکرد ورزشی آنها محسوب می شود. همچنین طبق گفته همورئولوژیست ها ورزشکارن رشته های ورزشی مختلف به دلیل دارا بودن سازگاری های فیزیولوژیکی متفاوت انتظار می رود که دارای طرح همورئولوژیکی متفاوتی باشند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رشته ورزشی بر مقادیر متغیرهای همورئولوژیکی (هموگلوبین, تعداد گلبولهای قرمز, هماتوکربت, آلبومین, پروتئین تام, فیبرینوژن, لاکتات, ویسکوزیته پلاسما و خون) ورزشکاران رشته های ورزشی کاراته, فوتبال و دوی استقامت در حالت استراحت می باشد. روش شناسی: بدین منظور نمونه های خونی حاصل از ورزشکاران در سه گروه 15 نفره (دونده, فوتبالیست و کاراته کا به ترتیب میانگین ± انحراف معیار: سن 24/6±5/2 سال, درصد چربی 6/8±1/6, 1 21±- BMI سن 22/5 ±1/7 سال, درصد چربی 7/6±1/8,±1/4 22/3-BMI سن 23/1±3/5 سال, درصد چربی 8/2±3/1, 23/7±2/4 BMI) در حالت استراحت و ناشتا برای ارزیابی متغیرهای همورئولوژیکی مورد استفاده قرارا گرفت. پس از نرمال سازی داده ها به روش کلموگراف اسمیرنوف, برای آنالیز داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که سطوح استراحتی مقادیر هموگلوبین, تعداد گلبول های قرمز, هماتوکریت, آلبومین, پروتئین تام, فیبرینوژن در ورزشکاران تحت تأثیر رشته ورزشی قرار نداشت (P>0/05). در صورتی که مقادیر لاکتات, ویسکوزبته پلاسما و خون به طور معنی داری تحت تأثیر رشته ورزشکاران را می توان به ویژگی های همورئلوژیکی گلبول های قرمز و میزان بالای لاکتات در کاراته کاران نسبت داد. بحث و نتیجه گیری: مقادیر بالای ویسکوزیته خون در کاراته کاران نسبت به دیگر ورزشکاران را می توان به ویژگی های همورئولوژیکی گلبول های قرمز و میزان بالای لاکتات در کارته کاران نسبت داد.

لینک کمکی