فایل word مقاله بررسي هيدروشيميايي منابع آب زيرزميني دشت راور با استفاده ازSPSS,PHREEQC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هيدروشيميايي منابع آب زيرزميني دشت راور با استفاده ازSPSS,PHREEQC :

تعداد صفحات:9

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی یونهای موجود درآبهای زیرزمینی منطقه راور دراستان کرمان انجام شده است به این منظور 12 نمونه از آبهای زیرزمینی این منطقه با پراکندگی مناسب درتمام طول دشت جمع آوری شده است به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی این یونها و روابط حاکم برآنها مقدار هدایت الکتریکی EC اسیدیته PH و مقدار یونهای اصلی دراین آبها اندازه گرفته شد سپس با استفاده ازنرم افزار SPSS ضرایب همبستگی و روابط همبستگی بین یونهای اصلی محاسبه و ازطریق این روابط میزان همبستگی یونهای مختلف ترسیم و درنهایت یونهای مختلف منشا یابی شده اند سپس با استفاده ازنرم افزار PHREEQC شاخص اشباع کانیهای مختلف درطی مسیر حرکت محاسبه شده است نتایج نشان میدهد که یونهای غالب موجود درسازندهای زمین شناسی و به خصوص کلر و سولفات که از طریق هوازدگی هالیت و ژیپس بوجود می آیند سبب تخریب بسیارزیاد این آبها شده اند.

لینک کمکی