فایل word مقاله بررسي تأثير دوره هاي مربيگري بر خودسودمندي مربيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير دوره هاي مربيگري بر خودسودمندي مربيان :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

افسانه نامی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
ساره سعیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهر

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دوره های مربیگری برخود سودمندی مربیان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 40 نفر از مربیان هندبال شرکت کننده در دوره های مربیگری درجه 2 که در زمستان 89 در سنندج برگزار شد, بودند که برابر با نمونه آماری بود. جمع آوری داده ها به صورت کمی با استفاده از پرسشنامه سنجش اثر بخشی مربیگری ((CES) (شامل 24 سؤال که ابعاد انگیزش, ایجاد شخصیت, تکنیک و تاکتیک را مورد سنجش قرار گرفت. این مربیان قبل و بعد از دوره مذکور پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (=%90) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T وابسته استفاده شد و سطح معناداری 0/05 می باشد. نتایج یافته ها نشان داد که دوره های مربیگری موجب افزایش احساس خودسومندی مربیان در انگیزش, ایجاد شخصیت, تکنیک و تاکتیک می شود (P0/05). با توجه به یافته ها مربیان می توانند با شرکت در این دوره ها بر میزان اثر بخشی خود و متعاقبا بر میزان موفقیت تیم و بازیکنان خود بیفزایند.

لینک کمکی