فایل word مقاله تاثير نوع نمک و سطوح مختلف شوري بر جوانه زني خيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير نوع نمک و سطوح مختلف شوري بر جوانه زني خيار :

تعداد صفحات:6

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات شوری مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذور خیار آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سال 1390 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه نمک شامل( Nacl و Kcl و Cacl2) و پنج سطح شوری ( صفر و 4 و 8 و 12 و 16 دسی ذیمنس بر سانتی متر مربع) بود. نتایج نشان داد که تاثیر نوع نمک بر کلیه صفات مورد ارزیابی معنی دار بود. تاثیر نوع نمک بر صفات سرعت جوانه زنی, وزن خشک, طول ساقه چه, در سطح 1% معنی دار بود, ولی بر صفت نسبت طول ریشه چه به ساقه چه نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی در نمک Nacl با 51/51 درصد و کمترین در تیمار نمک Cacl2 با 45/38 درصد بود. تاثیر نوع نمک بر این صفت نشان داد که تیمار Cacl2 کمترین سرعت جوانه زنی به مقدار 8/81 درصد دیده شد, و تیمار Nacl افزایشی برابر 25/1 درصد نسبت به تیمار Cacl2 نشان داد.

لینک کمکی