فایل word مقاله بررسي و تعيين تلفات برداشت جو توسط کمباين دراستان گلستان منطقه مراوه تپه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و تعيين تلفات برداشت جو توسط کمباين دراستان گلستان منطقه مراوه تپه :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عمرکوسه غراوی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین جاندیر 955 موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح 12-16 درصد برای آزمایش انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای شیب زمین سکوی برش و اثرمتقابل آنها تاثیر معنی داری برتلفات داشتند بطوریکه درنوع سکوی برش معمولی با افزایش شیب تا 20درجه میزان تلفات 2/252 درصد افزایش سپس تا 35درجه این 3/346 کاهش داشته است همچنین با سکوی برش نقاله دار ازسطح صاف تا شیب 35میزان تلفات 4/210 درصد افزایش داشته است

لینک کمکی